Bethlehem, P.O.Box 261, Palestine +970-274-3244 info@lasallebethlehem.org

استمرار فعاليات المعرض العلمي السنوي لليوم الثاني على التوالي